Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Nota van zienswijze

Het ontwerp Projectplan is vastgesteld, bekend gemaakt en heeft gedurende zes weken, samen met de andere besluiten en stukken (zoals de m.e.r.-rapportage, ter inzage gelegen. Eenieder heeft gedurende deze periode zienswijzen kenbaar kunnen maken. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het projectplan. Wel zijn enkele beperkte ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor een toelichting wordt verwezen naar de Nota van zienswijzen die het waterschap heeft vast gesteld. Deze nota wordt samen met het projectplan door het Algemeen bestuur (AB) van Waterschap Brabantse Delta vastgesteld. Gelet op de coördinatieprocedure behoeft het projectplan de goedkeuring van Gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Het goedkeuringsbesluit houdt onder meer de planologische beoordeling in van de aanlegactiviteiten. Hiervoor is geen afzonderlijke omgevingsvergunning benodigd. 

Gelet op de coördinatieprocedure behoeft het Projectplan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Het goedkeuringsbesluit houdt onder meer de planologische beoordeling in van de aanlegactiviteiten. Hiervoor is geen afzonderlijke omgevingsvergunning benodigd.