Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Ligging en begrenzing projectgebied

Het projectgebied van het project Herinrichting Markdal-Zuid behelst de Boven Mark en aanliggende gronden vanaf Belgisch-Nederlandse grens tot ongeveer 500 meter ten noorden van het Vonderpad (Figuur 1.2‑1). Het gebied valt binnen de gemeentegrens van Alphen-Chaam. Aan de oostzijde van het gebied ligt de Strijbeekseweg en haar aangrenzende agrarische percelen. Aan de westzijde ligt de Galderseweg met diverse zijwegen, bebouwing en agrarische percelen. Het projectgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 48 hectare. De Boven Mark heeft binnen het projectgebied (tussen de Markweg en stuw Galder) een lengte van bij benadering 2.250 meter.

De Boven Mark valt op Nederlands grondgebied onder het beheer van Waterschap Brabantse Delta. De beek ontspringt in het Belgische dorp Koekhoven op de Zandvenheide en mondt uit in de singels van Breda. De Boven Mark heeft diverse zijbeken. Binnen het projectgebied mondt één van deze zijbeken uit in de Boven Mark: de Kerselsche Beek.

De Boven Mark is volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) getypeerd als een R6 watertype (Langzaam stromend riviertje op zand/klei). Het waterlichaam Boven Mark heeft de status “Sterk veranderd”. Dit is het gevolg van onomkeerbare menselijke ingrepen (o.a. aanbrengen van stuwen, kanalisatie, normalisatie en stabilisatie). Hierdoor is de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van karakter veranderd, dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante schade aan gebruiksfuncties (Factsheet: Boven Mark, 2023). De Boven Mark heeft daarnaast volgens het Regionaal Water- en Bodemprogramma voor het overgrote deel de provinciale functie verweven[1]’, behoudens een traject van ongeveer 170 m (nabij meander Markweg), waar de Boven Mark de provinciale functie ‘basis[2]’ (Provincie Noord-Brabant, sd) heeft, zie ook Figuur 1.1‑1.

Figuur 1.2‑1: Begrenzing projectgebied Markdal-Zuid met toponiemen

  • 1 In waterlopen met de functie 'verweven' hebben de randvoorwaarden vanuit ecologie, landbouw en /of stedelijke gebied ongeveer gelijke waarden'. Deze worden in harmonie ontwikkeld. Samen met de functie 'waternatuur' zijn deze wateren van belang voor de vismigratie tussen de grote rivieren en de regionale beken en kreken. (Provincie Noord-Brabant, 2021)
  • 2 Voor alle waterlopen die niet de functie verweven of functie waternatuur hebben, geldt de basisfunctie, dat wil zeggen dat ze moeten voldoen aan de minimale eisen van waterkwaliteit en natuurwaarden die de KRW stelt. (Provincie Noord-Brabant, 2021)