Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Erfgoedwet en Wet ruimtelijke ordening

Op grond van de huidige Erfgoedwet en Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de omgang met archeologische waarden binnen het eigen gemeentelijk grondgebied. Voor het projectplan Herinrichting Markdal-Zuid stelt de betrokken gemeente (Alphen-Chaam) met het goedkeuren van het opgestelde Programma van Eisen vast of er voldoende rekening is gehouden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. Volgens de gestelde regelgeving in de Erfgoedwet is een archeologisch en cultuurhistorisch vooronderzoek uitgevoerd (bijlage A6).

Maatwerk is voor archeologisch onderzoek van groot belang. Volgens de gestelde regelgeving in de Erfgoedwet heeft RAAP een Programma van Eisen opgesteld voor de geplande graafwerkzaamheden, zie bijlage A7.