Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Coördinatieregeling

Op basis van een gecoördineerde procedure (paragraaf 2, hoofdstuk 5 Waterwet) kan besluitvorming die nodig is voor de realisatie van een plan in één voorbereidingstraject worden gebundeld. Hiermee is het mogelijk om de benodigde uitvoeringsbesluiten, zoals omgevingsvergunning activiteit bouwen volgens Wabo, te coördineren met het vaststellingsbesluit van een Projectplan voor de Waterwet.

De besluiten worden gezamenlijk voorbereid volgens Afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb. De ontwerpbesluiten worden gezamenlijk ter inzage gelegd. Daardoor kan er in één keer op alle gecoördineerde ontwerpbesluiten zienswijzen worden ingebracht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen waarmee de uitvoering van het project van doen heeft. De voorwaarden die het bevoegd gezag en/of eigenaren zullen koppelen aan de vergunning, ontheffingen of toestemming neemt het waterschap op in het bestek en deze zullen bij de uitvoering worden nageleefd.

Tabel 2.4‑ 1: Overzicht benodigde vergunningen en meldingen

Activiteit

Procedure/ Juridische basis

Vergunning/ melding nodig

Bevoegd gezag

Werkzaamheden aan watergangen, kunstwerken en duikers in beheersgebied waterbeheerder

Projectplan Waterwet

Ja, dit Projectplan voorziet hierin

Waterschap Brabantse Delta

Aanbrengen van niet-waterstaatswerken (bv. aanbrengen bomen/objecten in beschermingszone, etc.)

Watervergunning (op grond van de Keur)

Mogelijk

Waterschap Brabantse Delta

Handelen in strijd met strijd met ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunning (handelen in strijd met ruimtelijke ordening)

Mogelijk

Gemeente Alphen-Chaam

Archeologie: Besluit gemeenten of de uitvoerders zich moeten houden aan bepaalde verplichtingen.

Selectiebesluit

Mogelijk

Gemeente Alphen-Chaam

Archeologie: Bij aantreffen van archeologische toevalsvondsten of waarnemingen

Meldingsplicht

Mogelijk

Gemeente Alphen-Chaam en/ of Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Niet gesprongen explosieven: Grondroerende werkzaamheden

Goedkeuring projectplan volgens WSCS-OCE

Mogelijk

Gemeente Alphen-Chaam

Bouwen bruggen en aanleggen en aanpassen stuwen

Omgevingsvergunning bouw

Ja

Gemeente Alphen-Chaam

Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen.

Sloopmelding

Ja

Gemeente Alphen-Chaam

Geluidshinder tijdens bouw

APV-ontheffing

Ja

Gemeente Alphen-Chaam

Ontgraven van grond

Ontgrondingsmelding

Ja

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

Saneren van landbodem

Saneringsbeschikking

Mogelijk

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Saneren van landbodem onder algemene regels

BUS-melding

Mogelijk

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Saneren van waterbodem

Bbi-melding + werkplan Bbi

Mogelijk

Waterschap Brabantse Delta

Toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op de (water)bodem en in oppervlaktewater

Melding BBK

Mogelijk

Meldpunt bodemkwaliteit

Tijdelijk opslaan van grond en baggerspecie

Melding BBK

Mogelijk

Meldpunt bodemkwaliteit

Bemalen van grondwater t.b.v. bronnering onder algemene regels

Watermelding

Mogelijk

Waterschap Brabantse Delta

Lozen op oppervlaktewater (50 m3 tot 100 m3/uur)

Watermelding

Mogelijk

Waterschap Brabantse Delta

Kappen of verplaatsen van bomen (buiten bebouwde kom)

Kapmelding Wnb (incl. herplantplicht)

Ja

Omgevingsdienst Brabant Noord

Uitvoeren activiteiten die effect hebben op beschermde dieren en plantensoorten:

- Het ontgraven nieuwe vrijstromende Mark

- Het verondiepen van de huidige Boven Mark

- Het dempen van watergangen

- Het aanbrengen van dammen en civieltechnische kunstwerken

- Het aanbrengen van paden

Ontheffing Wnb

Nee, als Ecologisch Werkprotocol opgesteld

Omgevingsdienst Brabant Noord

Uitvoeren activiteiten die effect hebben op beschermde natuurgebieden

Ontheffing Wnb

Mogelijk

Omgevingsdienst Brabant Noord

Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens inrichtings-werkzaamheden (niet langer dan 4 maanden)

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw)

Mogelijk

Gemeente Alphen-Chaam

Werkzaamheden nabij ondergrondse netwerken

KLIC-melding (graafmelding)

Ja

Kadaster

Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen

Vergunning i.k.v. verordening ondergrondse infrastructuur

Mogelijk

Gemeente Alphen-Chaam