Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Effecten van het plan

Deze paragraaf gaat in op de positieve danwel negatieve berekende hydrologische effecten als gevolg van het project Herinrichting Markdal-Zuid. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

  • De effecten van het project op waterstanden en stroomsnelheden bij lage en piekafvoeren.

  • De effecten van het project in geval van hoogwaterpieken.

  • De effecten van het project op de grondwaterstanden in en rondom het Markdal.

Per onderdeel zijn de effecten van het project vergeleken met de referentiesituatie (de huidige situatie inclusief autonome ontwikkelingen). De verdere hydrologische onderbouwing is te vinden in bijlage A13.