Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Monitoring

Na uitvoering van de maatregelen uit dit projectplan wordt hydrologische monitoring voortgezet. Zowel door metingen van het grondwater- als het oppervlaktewater. Door monitoring met behulp van het provinciaal meetnet voor grondwater (https://grondwaterstand.brabant.nl/) wordt onder andere getracht inzicht te krijgen in de effecten van de anti-verdrogingsmaatregelen en eventuele (on)voorziene effecten op naastgelegen gronden. Het waterschap stelt voor de monitoring van de hydrologische effecten een monitoringsplan op. Hierin wordt ook de monitoring van de hydromorfologische effecten meegenomen.