Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Gemaakte keuzes

Op basis van genoemde randvoorwaarden en overwegingen zijn de volgende keuzes gemaakt voor in het projectplan Waterwet Markdal-Zuid.

 • Realiseren nieuwe vrije stromende Mark parallel aan de huidige Boven Mark op de oostoever met een totale lengte van ongeveer 1900 meter, zodanig dat wordt voldaan aan de vereiste stroomsnelheden vanuit de afgeleide doelen voor de Kaderrichtlijn Water en waarmee het aantal kruisingen van de nieuwe vrijstromende Mark met de huidige Boven Mark inclusief bijbehorende dammen wordt teruggebracht.

 • Behoud en mogelijk verbeteren van werking van reeds aangelegde meanders Markweg en Kerzel.

 • Aanpassen peil stuw Galder tot 2,60 m +NAP.

 • Herziening van inrichting landnatuur.

 • Handhaven fietspad op de westoever.

 • Realiseren halfverharding verbinding fietspad en Strijbeekseweg (incl. fietsbruggen over de nieuwe vrijstromende Mark en de huidige Boven Mark).

 • Inpassing van de bestaande doorgaande kanoroute in de huidige Boven Mark.

 • Tijdelijke voorziening bij stuw Galder ten behoeve van de overgangsfase tussen de realisatie van de herinrichting Markdal-Zuid en het nog uit te werken project benedenstrooms van stuw Galder.

 • Passieve verondieping Boven Mark tussen dam Kerzel en stuw Galder tot 1,50 m +NAP toestaan.

 • Strijken van stuw Galder bij een T=2 en T=10 afvoergolf (bij benadering vanaf 3,10 m +NAP).

 • Optrekken van stuw Galder tot niveau 3,50 m +NAP bij een T=100 afvoergolf (bij benadering vanaf 3,70 m +NAP).