Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Provinciaal beleid

Regionaal Water en Bodem Programma 2022 – 2027

Het Regionaal Water en Bodem Programma 2022 – 2027 (RWP) geeft op hoofdlijnen weer wat de beleidsdoelen zijn met een voorgestelde aanpak. Binnen dit plan wordt aangesloten op de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water (inclusief Natura 2000) en de Waterwet. Ook zijn er instrumenten vastgelegd om de uitvoering van Europese en nationale verplichtingen rondom behoud en herstel mogelijk te maken. Hierbij wordt het volgende in het plan aangegeven:

“Doel van het RWP is een klimaatadaptief Brabant met veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem. Deze opgaven zijn ook van belang voor vrijwel alle andere provinciale opgaven: wonen en werken, infrastructuur en mobiliteit, landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en duurzame economie, en de energietransitie.

Een belangrijke rode draad in het programma is het herstellen van de systeemwerking. Vele generaties lang had het waterbeleid als doel wateroverlast te voorkomen en water zo snel mogelijk af te voeren. Inmiddels weten we beter en is het duidelijk geworden dat het roer om moet: we moeten zuinig zijn op ons water en de bodem, en het water- en bodemsysteem moet toegerust zijn op natte én droge tijden.” (Provincie Noord-Brabant , 2022)

Met de inrichting van Markdal-Zuid streeft het waterschap naar het herstellen van de systeemwerking door onder andere het dempen van detailontwatering, het realiseren van de nieuwe vrijstromende Mark en het verondiepen van de huidige Boven Mark.

Omgevingsvisie 2018

Hoe moet de Brabantse leefomgeving er in 2050 uitzien? En wat moeten we in 2030 al voor elkaar hebben om dat toekomstperspectief te verwezenlijken? Over die vragen gaat de Brabantse Omgevingsvisie. De omgevingsvisie kwam tot stand met veel inbreng van professionals, inwoners, overheden en marktpartijen. Van pioniers tot deelnemers aan de Tour de Brabant, van mondelinge insprekers tot schrijvers van brieven met reflecties hoe de Brabantse Omgevingsvisie te versterken.

De ambitie voor Noord-Brabant 2050 omvat een welvarend, verbonden, klimaatbestendig en vernieuwende provincie. De Brabantse agrofoodsector vervult tegen die tijd wereldwijd een voorbeeldfunctie met de toegepaste innovatieve methodes voor circulaire landbouw. De bestaande problemen omtrent de fysieke leefomgeving zijn dan opgelost wat betekent dat de landbouw duurzaam produceert en onze natuur en landschappen veerkrachtig en aantrekkelijk zijn. De bodem- water-, en luchtkwaliteit zijn gezond. Door te investeren in natuur, verdrogingbestrijding, bodem, waterkwaliteit, een groene inrichting van woon- en werkgebieden en het terugdringen van emissies uit landbouw en industrie is de menselijke leefomgeving én die voor flora en fauna verbeterd. Het Natuurnetwerk in Brabant functioneert uitstekend. Qua natuur, biodiversiteit en landschappen behoort Brabant tot de top van Europa.

Het project Herinrichting Markdal-Zuid draagt hieraan bij door o.a. invulling te geven aan het Natuurnetwerk Brabant en het realiseren van de randvoorwaarden voor de afgeleide doelen van de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast wordt met dit project ook de (be)leefbaarheid van het gebied vergroot.

Interim omgevingsverordening (23 maart 2021)

Omgevingswet

Het huidige omgevingsrecht is verbrokkeld en verdeeld over tientallen wetten. Er zijn aparte wetten voor milieu, waterbeheer, bodem, natuur, ruimtelijke ordening, bouwen, geluid, monumentenzorg, infrastructuur en mijnbouw. Deze versnippering leidt tot afstemmings- en coördinatieproblemen en tot verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle gebruikers. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking. Vanuit de Omgevingswet moet de provincie een omgevingsverordening vaststellen voor haar grondgebied. De verordening treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Totdat de Omgevingsverordening in werking treedt, geldt de Interim omgevingsverordening.

Interim omgevingsverordening

De Interim omgevingsverordening is digitaal te raadplegen en vervangt de Provinciale milieuverordening, Verordening natuurbescherming, Verordening Ontgrondingen, Verordening ruimte, Verordening water en de Verordening wegen.

De provincie heeft als eerste stap een Interim omgevingsverordening vastgesteld waarin de bestaande regels uit de verschillende verordeningen zijn samengevoegd. De procedure voor vaststelling van de Interim omgevingsverordening is doorlopen en in afwachting van het in werking treden van de Omgevingswet heeft de gemeente halverwege april 2022 de Interim omgevingsverordening via een wijzigingsverordening in werking gesteld.

De volgende zoneringen uit de interim omgevingsverordening zijn op het project Herinrichting Markdal-Zuid van toepassing:

Rechtstreeks werkende regels: milieubeschermingsgebieden, natuur en wegen

 • Diep grondwaterlichaam.

Rechtstreeks werkende regels: landbouw

 • Bescherming Natura 2000;

 • Verbod uitbreiding veehouderij;

 • Stalderingsgebied.

Instructieregels voor gemeenten: stedelijke ontwikkeling en erfgoed

 • Cultuurhistorisch waardevol gebied.

Instructieregels voor gemeenten: natuur en stiltegebieden

 • Natuur Netwerk Brabant;

 • Attentiezone waterhuishouding;

 • Behoud en herstel van watersystemen.

Instructieregels voor gemeenten: grondwaterbescherming, waterveiligheid en -berging

 • Regionale waterberging;

 • Reservering waterberging.

Instructieregels voor gemeenten: basiskaart Landelijk gebied

 • Landelijk gebied;

 • Groenblauwe mantel.

Instructieregels voor gemeenten: specifieke gebieden voor agrarische ontwikkelingen

 • Beperkingen veehouderij;

 • Stalderingsgebied.

Instructieregels voor waterschappen: watersystemen, -veiligheid en -berging

 • Attentiezone waterhuishouding;

 • Normen wateroverlast;

 • Normvrij gebied.

Vaarwegbeheer

 • Vaarwegbeheer.

Navolgend zijn enkele zoneringen nader beschreven.

Regionale waterberging en reservering waterberging

Deze gebieden zijn - bij dreigende wateroverlast -van belang voor hoogwaterbescherming (ruimte voor de rivier) en waterberging (regionale waterberging). Het grootste deel van deze gebieden ligt binnen de groenblauwe structuur, een deel heeft een overlap met de agrarische structuur. Binnen de gebieden voor waterberging kunnen andere functies zoals grondgebonden landbouw, extensieve recreatie en natuurontwikkeling zich blijvend ontwikkelen mits ze afgestemd zijn op de beoogde waterfuncties.

Figuur 2.2‑1: Aangewezen Regionale waterberging (donkerblauw) en reservering waterberging (lichtblauw) volgens de interim omgevingsverordening

Aardkundig waardevol gebied

Deze zonering is mede gericht op behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de aardkundige waarden en kenmerken zoals beschreven in de Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart Noord-Brabant. Het projectplan Herinrichting Markdal-Zuid sluit aan op de uitgangspunten van de interim omgevingsverordening en valt niet binnen de gebiedsaanduiding ‘aardkundig waardevol gebied’, zie Figuur 2.2‑2.

Figuur 2.2‑ 2: Aangewezen aardkundig waardevolle gebieden (transparante groene vlakvulling) in interim omgevingsverordening.