Het ontwerp projectplan Waterwet Herinrichting Markdal-Zuid heeft 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn diverse zienswijzen binnengekomen. De ingekomen zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het projectplan. Wel zijn enkele beperkte ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in het definitief projectplan Waterwet. De ambtshalve wijzigingen zijn te herkennen aan de onderstreepte teksten in tabel 1.4-1, maatregel B, maatregel V, maatregel X, maatregel Y, maatregel Z, paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3.