Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Legger

Naar aanleiding van dit projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap Brabantse Delta meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het leggerbesluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-watergangen. De te wijzigen waterstaatswerken en andere wijzigingen voor dit projectplan zijn weergegeven in tabel 1.8‑1.

Tabel 1.8‑1: Overzicht leggerwijzigingen

Nr.

Type wijziging

Aard van de wijziging

Maatregel PPWW[1]

Gevolgen voor de legger

Verwijderen, aanleggen, wijzigen waterstaatskundig object.

1

Watergang (ligging en dwarsprofielen)

Aanbrengen nieuwe vrijstromende Mark

A

Ligging, bodembreedte en -hoogte en taludsteilte opnemen

Verondiepen Boven Mark

E

Kenmerken, bodembreedte en -hoogte wijzigen

Dempen watergangen

G

Verwijderen uit legger

Verondiepen B-watergangen

G

Geen

Aanbrengen watergangen

J

Ligging en kenmerken opnemen

Aanbrengen natuurvriendelijke oever

H

Taludsteilte wijzigen

2

Peilregulerend kunstwerk (stuw, schuif, vispassage, gemaal, drempel, enz.)

Verplaatsen (LOP)-stuwen in B-watergangen

M

Geen

Aanbrengen tijdelijke V-overlaat

N

Kenmerken, ligging, sturing en afmetingen peilregulerende kunstwerken opnemen

Aanpassen peil stuw Galder

P

Kenmerken peilregulerende kunstwerken opnemen

Herprofileren bestaande dammen en aanbrengen dam

C & D

Kenmerken, ligging en kerende hoogte opnemen

3

Overige kunstwerken (duiker, brug, zandvang, enz.)

Aanbrengen (tijdelijke) duiker

L & N

In A-watergang: kenmerken, ligging, afmetingen, hoogtemaatvoering, vorm, b.o.b. (boven- en benedenstrooms), bodemhoogte (boven- en benedenstrooms) en afsluitbaarheid opnemen

In B-watergang: geen

Verwijderen duikers

L

Verwijderen uit legger

Aanbrengen fietsbruggen

O

Ligging, type, doorvaar- en doorstroombreedte opnemen

Aanbrengen bootinlaatplaats

Q

Ligging opnemen.

Overige wijzigingen (niet zijnde waterstaatswerk)

4

Bouwkundig onderhoud (onderhoudsplichtige)

(Ver)plaatsen LOP-stuwen

M

Onderhoudsplichtige: aangelande(n)

Aanbrengen en verwijderen duikers

L & N

Onderhoudsplichtige: Waterschap (wanneer in A-watergang) of aangelande(n) (wanneer in overige watergangen)

5

Onderhoud nat doorstroomprofiel (onderhoudsplichtige)

Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 1)

A & E

Onderhoudsplichtige A-watergang: Waterschap

G & J

Onderhoudsplichtige overige watergangen: aangelande(n)

6

Beschermingszone watergang gewoon onderhoud (breedte tot 5 meter)

Realiseren obstakelvrije zone

B

Obstakelvrije zone opnemen als beschermingszone

7

Meanderzone

Nieuwe vrijstromende Mark

A

Meanderzone (zie Figuur 1.8‑1) nieuwe vrijstromende Mark toevoegen op tekening

  • 1 Projectplan Waterwet

Figuur 1.8‑1: Overzicht meanderzone nieuwe vrijstromende Mark

  • 1 Projectplan Waterwet