Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Effecten door passieve verondieping tot 1,50 m +NAP

In dit projectplan wordt passieve verondieping van de Boven Mark tussen dam Kerzel en stuw Galder tot 1,50 +NAP toegestaan. Dit is een geleidelijk proces dat reeds in gang is gezet en na realisatie van de inrichtingsmaatregelen wordt doorgezet. Doordat de effecten van verondiepen van de Boven Mark niet direct na realisatie optreden, zijn de effecten van het verondiepen op het waterstandsverloop en bij extreme situaties afzonderlijk in beeld gebracht en in deze paragraaf beschreven.

Effect op waterstandsverloop gedurende het jaar

In reguliere afvoersituaties is het effect van aanzanden van de Boven Mark zeer beperkt. Waterstanden nemen tot maximaal 2 cm toe tussen de dam bij meander Kerzel en stuw Galder. Bovenstrooms van de dam bij meander Kerzel zijn de verschillen in waterstand verwaarloosbaar. Figuur 1.5‑4 geeft het waterstandverloop bij Hoogendonk weer.

Effecten in geval van extreme gebeurtenissen

Voor de T=2 en T=10 afvoergebeurtenis geldt dat de aanzanding wel effect heeft op de waterstand. De waterstand in de T=2 situatie neemt tot ongeveer 25 cm toe (ten opzichte van de berekende situatie na inrichting) en de waterstand in de T=10 situatie tot 20 cm, zie Figuur 1.5‑8. Met name in de T=10 situatie zorgt dit ook voor verandering in het inundatiebeeld. Dit effect concentreert zich tussen de dam bij de meander Kerzel en stuw Galder. Met name tussen het instroompunt van de nieuwe vrijstromende Mark en de stuw Galder is een toename in inundatie zichtbaar, ook doordat het omliggend maaiveld hier relatief laag ligt.

Figuur 1.5‑8: Toename inundatie als gevolg van verondieping van de Boven Mark tot 1,50 m +NAP in rood bij T2 (links) en T10 (rechts). In grijs het inundatiebeeld direct na inrichtingsmaatregelen

Tabel 1.5‑2: Berekende piekwaterstanden T=10 hoogwatersituatie binnen Markdal-Zuid in referentiesituatie, situatie na inrichtingsmaatregelen en situatie na inrichtingsmaatregelen en situatie na inrichtingsmaatregelen inclusief verondieping tot 1,50 m +NAP

Locatie

Piekwaterstand (T=10 referentiesituatie) [m +NAP]

Piekwaterstand (T=10 na inrichtings-maatregelen) [m +NAP]

Piekwaterstand (T=10 na inrichtingsmaatregelen en verondieping tot 1,50 m +NAP) [m +NAP]

Strijbeek

4,03

4,11

4,13

Nederlands-Belgische grens

3,90

4,05

4,07

Hoogendonk

3,60

3,52

3,75

Direct bovenstrooms stuw Galder

3,50

3,37

3,34

Direct benedenstrooms stuw Galder

3,07

3,07

3,07