Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Beschikbaarheid gronden

De gronden binnen het projectgebied zijn voor het overgrote deel eigendom van Waterschap Brabantse Delta, Stichting Markdal Duurzaam en Vitaal, Natuurmonumenten en Provincie Noord-Brabant, zie Figuur 1.3‑1. Deze gronden zijn op minnelijke wijze verworven. Op het moment van schrijven van dit projectplan zijn op twee locaties binnen het projectgebied percelen nog particulier eigendom. Er lopen gesprekken om deze grond op minnelijke wijze te verwerven of op andere wijze overeenstemming te bereiken over inrichting van deze percelen.

Naast maatregelen in het projectgebied zijn in dit projectplan detailmaatregelen voorzien buiten het projectgebied. Deze maatregelen komen voort uit in het gebiedsproces gemaakte afspraken met particulieren en worden gerealiseerd op particuliere percelen.

Figuur 1.3‑1: Overzicht kadastrale eigendomssituatie d.d. 21-4-2023 binnen het projectgebied Herinrichting Markdal-Zuid