Aanleiding en doel

Het Waterschap Brabantse Delta werkt samen met Provincie Noord-Brabant en andere gebiedspartners aan het herstel en de ontwikkeling van het rivierdal van de Boven Mark, ten zuiden van Breda (hierna: Markdal).

Ligging en begrenzing projectgebied

Het projectgebied van het project Herinrichting Markdal-Zuid behelst de Boven Mark en aanliggende gronden vanaf Belgisch-Nederlandse grens tot ongeveer 500 meter ten noorden van het Vonderpad (Figuur 1.2‑1).

Beschrijving aanleg en/of wijziging waterstaatswerken en overige werken

Deze beschrijving geeft inzicht in de aanleg en/of wijziging van waterstaatswerken en overige werken die zijn opgenomen in het projectplan Waterwet. Er wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen.

Beekherstel Boven Mark

Onderstaande paragrafen beschrijven de inrichtingsmaatregelen die worden getroffen om de Boven Mark opnieuw in te richten.

Overige oppervlaktewaterlichamen

Onderstaande paragrafen beschrijven de inrichtingsmaatregelen die worden getroffen aan de oppervlaktewaterlichamen, niet zijnde de Boven Mark.

Civieltechnische kunstwerken

Onderstaande paragrafen beschrijven de inrichtingsmaatregelen die worden getroffen aan de civieltechnische kunstwerken.

Terreininrichting

Onderstaande paragrafen beschrijven de inrichtingsmaatregelen die worden genomen ten behoeve van de terreininrichting.

Mitigerende maatregelen

Onderstaande paragraaf beschrijft de binnen dit project te treffen mitigerende maatregelen als gevolg van de berekende negatieve effecten.

Effecten van het plan

Deze paragraaf gaat in op de positieve danwel negatieve berekende hydrologische effecten als gevolg van het project Herinrichting Markdal-Zuid.

Effect op stroomsnelheden bij lage en piekafvoeren

Volgens de eisen die volgen uit de doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water dient de stroomsnelheid in de nieuwe vrijstromende Mark jaarrond tussen de 0,2 m/s en 0,5 m/s te zijn.

Toon meer resultaten