Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Wet milieubeheer

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is het noodzakelijk om een milieueffectrapportage procedure te doorlopen ten behoeve van een plan dat kaderstellend is voor, of een besluit neemt over projecten met grote milieugevolgen. Belangrijk daarbij zijn de gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de bescherming daarvan. In het Besluit m.e.r. is vastgelegd wanneer voor welke activiteiten een verplichting geldt tot het maken van een m.e.r. (onderdeel C) en is aangegeven in welke situaties voor welke activiteiten een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt (onderdeel D).

In maart 2023 heeft Waterschap Brabantse Delta voor het project “Herinrichting Markdal-Zuid” een m.e.r. beoordeling uitgevoerd. Uit deze beoordeling conform artikel 7.17, lid 3, van de Wet milieubeheer en de in bijlage III van richtlijn 85/337/EEG (de m.e.r.-richtlijn) aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect van activiteit) blijkt dat de voorgenomen activiteiten voor het totale project niet leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Op basis van de verrichte onderzoeken, de gemaakte keuzes tijdens het voorbereidings- en ontwerpproces en te nemen mitigerende maatregelen tijdens de aanlegfase, heeft het uitvoeren van een milieueffectrapportage geen meerwaarde.