Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Waterwet

De Waterwet heeft drie doelstellingen:

  1. Het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (waterkwantiteit);

  2. Het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit);

  3. Het vervullen van overige maatschappelijke functies van het watersysteem.

Het projectplan levert een bijdrage aan alle doelstellingen van de Waterwet. De maatregelen uit dit Projectplan dragen bij aan het klimaatrobuust inrichten van de Boven Mark en haar beekdal. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit en het halen van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en het provinciaal waterbeleid. Maatschappelijk gezien wordt met dit project bijgedragen aan het in stand houden c.q. het verbeteren van het fiets- en wandelroutenetwerk en wordt er aandacht besteed aan de landschappelijke inrichting.

De drie doelstellingen uit de Waterwet zijn vertaald in nationaal, regionaal en lokaal water- en omgevingsbeleid. Deze beleidskaders komen in de volgende paragrafen aan de orde en vormen de uitgangspunten voor de manier waarop het waterschap met dit Projectplan bijdraagt aan de waterdoelstellingen, inclusief het omgevingsbeleid.