Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Regels Waterschap Brabantse Delta

Waterbeheerprogramma 2022 – 2027

In het Waterbeheerprogramma neemt het waterschap de kerntaken als uitgangspunt. Die taken zijn:

 • Bescherming tegen overstromingen;

 • Zorgen voor schoon en gezond water dat voldoende voorhanden is.

Het waterschap kijkt bij het plannen en uitvoeren van die kerntaken zo integraal mogelijk naar alle wateropgaven, te weten:

 • Klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering)

 • Waterveiligheid

 • Gezond water (schoon water)

 • Voldoende water

 • Vaarwegen

 • Waterketen

Keur en legger

De Keur is een verordening die aansluit op regels uit de Waterwet. De Keur geldt voor rivieren, beken, sloten, grondwater en dijken van het waterschap. Deze verordening geldt ook voor sloten en watergangen van derden.

In de Legger staat informatie over:

 • Sloten en beken (waterlopen);

 • Dijken (waterkeringen), stuwen, sluizen, gemalen en andere (ondersteunende) kunstwerken;

 • Wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud: zelf, het waterschap of een andere organisatie;

 • De status, ligging, grootte en vorm van wateren, dijken en kunstwerken;

 • De beschermingszones langs waterlopen en dijken.

Paragraaf 1.8.1 gaat in op de wijzigingen die naar aanleiding van voorliggend projectplan Waterwet in de legger doorgevoerd worden.