Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Beschrijving aanleg en/of wijziging waterstaatswerken en overige werken

Deze beschrijving geeft inzicht in de aanleg en/of wijziging van waterstaatswerken en overige werken die zijn opgenomen in het projectplan Waterwet. Er wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen. In Tabel 1.4‑1 is een overzicht van de te nemen maatregelen te zien. Ook geeft deze tabel weer of het volgens de Waterwet om een waterstaatswerk gaat of niet. Enkel voor de aanleg en/of wijziging van waterstaatswerken is het waterschap namelijk verplicht een projectplan Waterwet op te stellen. Met betrekking tot de waterstaatswerken staat vervolgens rechtsbescherming via het projectplan Waterwet open. Tegen overige werken die ten overvloede in het projectplan worden vermeld staat geen rechtsbescherming open via het projectplan, maar wordt deze rechtsbescherming geboden als op grond van de Keur van het waterschap voor deze werken een vergunning vereist is.

De meeste maatregelen, zoals het verondiepen van watergangen en het afgraven van percelen, grijpen in op het watersysteem en hebben invloed op het grond- en oppervlaktewaterregime en zijn daarom aan te merken als waterstaatswerk. Omdat de gecoördineerde projectprocedure wordt doorlopen en voor aanlegactiviteiten geen omgevingsvergunningen wordt aangevraagd, zijn zienswijzen mogelijk op de waterstaatswerken, maar ook op de maatregelen die niet als waterstaatswerk zijn aan te merken.

Tabel 1.4‑1: Overzicht inrichtingsmaatregelen

Herinrichting Markdal-Zuid

Nr.

Maatregel

Wijziging aan of aanleg van waterstaatswerk

Taakverantwoordelijke

 

Beekherstel Boven Mark

  

A.

Aanbrengen nieuwe vrijstromende Mark

Ja

Waterschap Brabantse Delta

B.

Realiseren obstakelvrije zone

Nee, betreft een beschermingszone

Waterschap Brabantse Delta

C.

Aanbrengen dam met kanovoorziening

Ja

Waterschap Brabantse Delta

D.

Herprofileren bestaande dammen en aanbrengen kanovoorziening

Ja

Waterschap Brabantse Delta

E.

Verondiepen Boven Mark

Ja

Waterschap Brabantse Delta

F.

Maatregelen Bouwen met Natuur

Ja

Waterschap Brabantse Delta

 

Overige oppervlaktewaterlichamen

  

G.

Dempen en verondiepen detailontwatering

Ja

Waterschap Brabantse Delta

H.

Aanbrengen natuurvriendelijke oever

Ja

Waterschap Brabantse Delta

I.

Opschonen watergang

Nee, betreft onderhoud

Waterschap Brabantse Delta

J.

Aanbrengen watergangen

Ja

Waterschap Brabantse Delta

K.

Aanbrengen poelen

Ja

Waterschap Brabantse Delta

 

Civieltechnische kunstwerken

  

L.

Aanbrengen en verwijderen duikers

Ja

Waterschap Brabantse Delta

M.

(Ver-)plaatsen LOP-stuwen

Ja

Waterschap Brabantse Delta

N.

Aanbrengen tijdelijke kokerduiker met V-overlaat

Ja

Waterschap Brabantse Delta

O.

Aanbrengen fietsbruggen

Ja[1]

Gemeente Alphen-Chaam (brug) & Waterschap Brabantse Delta (talud-/bodembescherming)

P.

Aanpassen peil stuw Galder

Nee, betreft het voeren van een ander peil zonder wijziging aan de stuwconstructie

Waterschap Brabantse Delta

Q.

Aanbrengen bootinlaatplaats

Ja

Waterschap Brabantse Delta

 

Terreininrichting

  

R.

Aanplant struweel en bomen

Nee

Waterschap Brabantse Delta

S.

Aanbrengen terreinafscheiding en poorten

Nee

Waterschap Brabantse Delta

T.

Natuurinrichting

Nee

Waterschap Brabantse Delta

U.

Aanbrengen parkeervoorziening

Nee

Gemeente Alphen-Chaam

V.

Aanbrengen fietsverbinding

Nee

Gemeente Alphen-Chaam

W.

Verwijderen drainage

Nee

Waterschap Brabantse Delta

X.

Realiseren overige obstakelvrije zone

Nee

Waterschap Brabantse Delta

 

Mitigerende maatregelen

  

Y.

Ophogen perceel

Nee

Waterschap Brabantse Delta

Z.

Aanbrengen/aanpassen peilgestuurde drainage

Ja

Waterschap Brabantse Delta

  • 1 Bruggen zijn formeel gezien geen waterstaatswerken, maar vanwege de vele raakvlakken met het watersysteem zijn deze in dit projectplan wel meegenomen. Voor de aanleg van de twee fietsbruggen wordt separaat aan dit projectplan Waterwet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” ingediend bij de gemeente Alphen-Chaam.

In bijlage A1 is de maatregelenkaart opgenomen met een overzicht van de te treffen maatregelen in het gebied. Onderstaande subparagrafen geven een toelichting op de maatregelen.