Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Mitigerende maatregelen

Onderstaande paragraaf beschrijft de binnen dit project te treffen mitigerende maatregelen als gevolg van de berekende negatieve effecten.

Y – Ophogen perceel

In het doorlopen omgevingsproces zijn met enkele particulieren afspraken gemaakt over het ophogen van percelen om de nadelige effecten als gevolg van de hydrologische aanpassingen te mitigeren. Dit houdt in dat buiten het projectgebied twee percelen worden opgehoogd. Lage delen van percelen CHA00-H-2173 en CHA00-H-808 (gelegen buiten de begrenzing van de Natte Natuurparel) worden met circa 20-30 cm opgehoogd. Daarnaast worden percelen CHA00-H-327CHA00-H-1975 en CHA00-H-1977 met 50 cm opgehoogd. 

Z – Aanbrengen/aanpassen peilgestuurde drainage

In het doorlopen omgevingsproces is met een particulier de afspraak gemaakt om op een gedeelte van perceel CHA00-H-2272 peilgestuurde drainage aan te brengen en bestaande drainage aan te passen. Het betreffende perceeldeel ligt binnen de Natte Natuurparel. Als gevolg van de inrichtingsmaatregelen van het project Herinrichting Markdal stijgt het waterpeil in categorie B kavelsloot een groot deel van het jaar, met vernatting tot gevolg. Door de aanleg en het aanpassen van peilgestuurde drainage worden de gevolgen van de peilstijging gecompenseerd.