Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Europees beleid

Europese Kaderrichtlijn Water

In de Kaderrichtlijn Water geeft de Europese Unie regels voor de bescherming van het oppervlaktewater en het grondwater. De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht deze regels te verwerken in hun wetgeving. In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn stroomgebiedsbeheerplannen opgesteld. Hierin zijn beschrijvingen, doelen en maatregelen voor de aangewezen waterlichamen opgenomen. De doelen voor het oppervlaktewater hebben hierbij zowel een chemische, een ecologische als een hydromorfologische component.

De Boven Mark staat als aangewezen waterlichaam in het KRW-stroomgebiedsbeheerplan Maas. Maatregelen uit dit projectplan dragen bij aan de afgeleide doelen voortvloeiend uit de KRW voor de Boven Mark. De herinrichting van Markdal-Zuid draagt in zijn geheel bij aan de onderliggende randvoorwaarden o.a. het verbeteren van de stroomsnelheid en de hydromorfologie voor het halen van de ecologische doelen.